Släkt- och hembygdsforskning

    Admin och webb/ I Löfstedt

 

Riksintresseområde för kulturmiljö (AB 35)
Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35] (Håtuna och Håbo-Tibble sn:r)
Motivering:
Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.
(Fornlämningsmiljö, Bymiljö, Kyrkomiljö, Herrgårdslandskap).
Uttryck för riksintresset:
Bronsåldersrösen i områdets södra del och ett tiotal järnåldersgravfält som vittnar om den äldsta bosättningen. Särskilt märkligt är fornlämningskomplexet ”Fornsigtuna” vid Signhildsberg med stor husgrund efter halliknande byggnad, flera husgrundsterrasser och den mäktiga Signhilds kulle, troligen en kungsgård med hamn-, marknads- och samlingsplats som etablerats redan vid slutet av äldre järnåldern. Herrgårdarna Håtunaholm, Signhildsberg och Aske gård med ekonomibyggnader, parkanläggningar, alléer, torp och arbetarboställen samt det av godsdriften präglade landskapet. Gårdar och byar karaktäristiskt placerade på moränbackar. Tjusta by med fyra generationer skolbyggnader och andra byggnader för bl.a. handel och hantverk. Håtuna och Håbo-Tibble 1200-talskyrkor.
Källa: Riksantikvarieämbetet. raa.se

Bygden är fortfarande känd för Håtunaleken som skedde 1306. En konflikt mellan Kung Birger och hans bröder Erik och Valdemar,  som senare mynnade ut i ”Nyköpings gästabud”                                 

Håtuna och Håbo-Tibble tillhörde tidigare  Håbo härad och var kommuner från 1863 – 1951. Håbo-Tibble hette tidigare bara Tibble, men fick sitt nuvarande namn 1886. År 1952 bildades storkommunerna och därmed blev det Upplands-Bro
Har till och från tillhört Uppsala/Stockholms län
1634-1639 Uppsala
1640-1647 Stockholm
1648-1651 Uppsala
1652-1653 Stockholm
1654-1970 Uppsala
1971 – Stockholm