Skällberga by

Namnet förekommer redan i början av 1300-talet. Enligt uppgift försvann byn någon gång på 1860-talet.

Skällberga storskifte 1762

Från Storskifteskarta 1762/Lantmäteriet

Riksantikvarieämbetets nr 163 – Bebyggelselämningar – SÖ delen av större åkerholme.

Tidigaste belägg är 1311, då det benämndes Skiedberga, Ortsnamnsarkivet i Uppsala.

Enligt jordeboken 1758 är Skällberga ett frälsehemman under Nyborgs säteri och ägs av Herr Liutenanten Drufva

Lagaskifteskartan 1842 –43 har två husgrunder.

Både Skällsta och Nyborg har ägt delar i Skällberga by och boende fram till 1845.